QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Quan trắc môi trường xung quanh

Trả lời:

Tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh có hoạt động phát sinh nguồn ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường  bắt buộc phải Quan trắc môi trường.

Chi tiết

Quan trắc môi trường lao động

Trả lời:

Chi tiết