Năng lực

Đi đầu trong cải cách phương thức cung cấp dịch vụ ngành đánh giá sự phù hợp bằng các nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và đầu tư cho nhân tố con người nhằm thúc đẩy:

  • Tăng trưởng hoạt động thương mại;
  • Xây dựng thương hiệu tin cậy;
  • Đảm bảo chất lượng và bảo vệ sản phẩm, máy móc thiết bị - hệ thống sản xuất, nguyên vật liệu và cơ sở hạ tầng;
  • Tăng năng suất lao động, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ;
  • Đảm bảo vệ sinh, an toàn và sức khỏe con người;
  • Bảo vệ môi trường.

Tin tức liên quan

5/30/2021

Năng lực

Năng lực