Hệ thống quản lý chất lượng là gì?

Là một tập hợp các hoạt động của một tổ chức để thiết lập nên chính sách và mục tiêu nhằm nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng và tuân thủ luật định, và tạo ra các quy trình, hướng dẫn, tiêu chuẩn, môi trường,... để đạt được các mục tiêu đó.

Tin tức liên quan