TẦM NHÌN SỨ MỆNH

Năng lực

Trả lời:

Vinacontrol CE: Trở thành một tổ chức dịch vụ đánh giá sự phù hợp có trình độ, năng lực và thương hiệu được thừa nhận, công nhận rộng rãi ở Việt Nam và Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Chi tiết