NĂNG LỰC PHÁP LÝ

CÁC HOẠT ĐỘNG

Trả lời:

ISCA THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG NHẰM CUNG CẤP DỊCH VỤ KỸ THUẬT THEO CÁC LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ CÁC YÊU CẦU CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA CÁC BỘ NGÀNH; ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA TỔ CHỨC VÀ DOANH NGHIỆP, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG - TÍNH AN TOÀN CỦA SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG.

Chi tiết