Chứng nhận hợp quy phương thức 5 - Thông tin cần biết

Phương thức 5 là một trong những phương thức chứng nhận hợp quy phổ biến được chuyên gia áp dụng trong hoạt động chứng nhận cho doanh nghiệp theo quy định pháp luật. Dưới đây là các thông tin cụ thể liên quan đến chứng nhận hợp quy phương thức 5 dành cho Quý doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu.

 

1.Chứng nhận hợp quy phương thức 5 là gì?

1.1 Khái niệm

Theo như Thông tư Số: 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012  phân loại các phương thức đánh giá chứng nhận hợp quy bao gồm 8 phương thức. Trong đó Điểm đ khoản 1 Điều 5 Thông tư này quy định Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất là một phương thức nhằm đánh giá sự phù hợp của sản phẩm.

Với phương thức 5, Chuyên gia thực hiện Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Giấy chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 là chứng chỉ minh chứng cho doanh nghiệp đã thực hiện đánh giá hợp quy và đạt yêu cầu về pháp lý với mục đích thương mại sản phẩm trên thị trường.

Chuyên gia sẽ thực hiện đánh giá quy trình sản xuất sản phẩm tại doanh nghiệp

Chuyên gia sẽ thực hiện đánh giá quy trình sản xuất sản phẩm tại doanh nghiệp

✍  Xem thêm: Chứng nhận hợp quy phương thức 7 là gì? Thủ tục thực hiện cần biết

1.2 Đối tượng thực hiện chứng nhận hợp quy phương thức 5

Theo khoản 4 Điều 3 Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN thì Tổ chức chứng nhận thực hiện hoạt động chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật là tổ chức chứng nhận đã đăng ký theo quy định và được cơ quan có thẩm quyền chỉ định thực hiện hoạt động chứng nhận hợp quy (sau đây gọi tắt là tổ chức chứng nhận được chỉ định). Theo đó chỉ có những đơn vị chứng nhận hợp pháp được sự chỉ định của nhà nước mới có thể thực hiện chứng nhận hợp quy và cấp chứng nhận hợp quy có giá trị.

Do đó, tổ chức chứng nhận hợp pháp sẽ cấp chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 cho các sản phẩm sau:

  • Sản phẩm có thể xảy ra nguy cơ mất ổn định trong khâu sản xuất. Hoặc là sản phẩm hoặc hàng hóa bị biến đổi do quá trình vận chuyển và lưu thông trên thị trường;
  • Sản phẩm  nằm trong nhóm có khả năng gây hại. Hay nói cách khác chúng có thể ảnh hưởng đến độ an toàn về sức khỏe của con người và động vật. Thậm chí là cả tài nguyên môi trường sống của toàn bộ các loài;
  • Hàng hóa được thiết kế đặc trưng nhằm xác định và dễ phân biệt rõ từng loại.

 

Chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 áp dụng đối với những sản phẩm hoặc hàng hóa được sản xuất bởi các cơ sở hay đơn vị nằm trong nước,sản phẩm được sản xuất tại các địa điểm ở nước ngoài đã xây dựng hệ thống ISO 9001 và duy trì nó ổn định.

 

2.Quy trình Chứng nhận phương thức 5

Việc đánh giá chứng nhận sản phẩm hợp quy theo phương thức 5 được thực hiện như sau :

Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất, giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất.

► Lấy mẫu:

– Tiến hành lấy mẫu điển hình cho sản phẩm, hàng hóa. Mẫu điển hình của sản phẩm, hàng hóa là mẫu đại diện cho một kiểu, loại cụ thể của sản phẩm, hàng hóa được sản xuất theo cùng một dạng thiết kế, trong cùng một điều kiện và sử dụng cùng loại nguyên vật liệu.

– Số lượng mẫu phải đủ cho việc thử nghiệm và lưu mẫu.

►  Đánh giá sự phù hợp của mẫu thử nghiệm:

– Mẫu sản phẩm, hàng hóa được thử nghiệm tại phòng thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định của pháp luật, có thể bao gồm cả phòng thử nghiệm của nhà sản xuất. Ưu tiên sử dụng phòng thử nghiệm được chỉ định và được công nhận.

– Các đặc tính của sản phẩm, hàng hóa cần thử nghiệm và phương pháp thử nghiệm được quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

► Đánh giá sự phù hợp của quá trình sản xuất:

– Việc đánh giá quá trình sản xuất phải xem xét đầy đủ tới các điều kiện kiểm soát của nhà sản xuất liên quan đến việc tạo thành sản phẩm nhằm đảm bảo duy trì ổn định chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Các điều kiện kiểm soát bao gồm:

a) Kiểm soát hồ sơ kỹ thuật của sản phẩm (tài liệu thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm);

b) Kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất từ đầu vào, qua các giai đoạn trung gian cho đến khi hình thành sản phẩm bao gồm cả quá trình bao gói, xếp dỡ, lưu kho và vận chuyển sản phẩm;

c) Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm;

d) Kiểm soát trang thiết bị công nghệ và trang thiết bị đo lường, kiểm tra, thử nghiệm;

đ) Kiểm soát trình độ tay nghề công nhân và cán bộ kỹ thuật;

e) Các nội dung kỹ thuật cần thiết khác.

Trường hợp nhà sản xuất đã có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận hoặc được thừa nhận đối với lĩnh vực sản xuất sản phẩm, hàng hóa được đánh giá, không cần phải đánh giá quá trình sản xuất. Tuy nhiên, nếu có bằng chứng về việc không duy trì hiệu lực HTQLCL, tổ chức chứng nhận cần tiến hành đánh giá quá trình sản xuất, đồng thời báo cáo về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

► Xử lý kết quả đánh giá sự phù hợp:

– Xem xét các đặc tính của sản phẩm, hàng hóa qua kết quả thử nghiệm mẫu so với yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

– Xem xét sự phù hợp của quá trình sản xuất so với yêu cầu quy định tại mục 1.3 của phương thức này.

► Kết luận về sự phù hợp

– Kết luận về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa so với yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Sản phẩm, hàng hóa được xem là phù hợp nếu đảm bảo đủ 2 điều kiện sau:

– Tất cả các chỉ tiêu của mẫu thử nghiệm phù hợp với mức quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;

– Kết quả đánh giá quá trình sản xuất phù hợp với yêu cầu.

Lưu ý:

  • Kết luận về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa có giá trị hiệu lực tối đa 3 năm với điều kiện sản phẩm, hàng hóa được đánh giá giám sát.
  • Trong thời gian hiệu lực của kết luận về sự phù hợp, sản phẩm, hàng hóa phải được đánh giá, giám sát thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc lấy trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Tần suất đánh giá giám sát phải đảm bảo không quá 12 tháng/1 lần.

 Chứng nhận hợp quy Vinacontrol CE HCM cấp cho doanh nghiệp

Chứng nhận hợp quy Vinacontrol CE HCM cấp cho doanh nghiệp 

3.Tổ chức chứng nhận hợp quy uy tín

Vinacontrol CE HCM là tổ chức chứng nhận hợp quy hàng đầu Việt Nam và nhận được sự chỉ định của Nhà nước theo Thông tư số 10 /2011/TT-BKHCN . Chúng tôi luôn hoàn thành trách nhiệm của một tổ chức chứng nhận hợp quy để đem lại những lợi ích tốt nhất cho Quý khách hàng, cụ thể:

  • Thông báo trên các phương tiện thông tin thích hợp về việc công bố hợp quy của mình đảm bảo người sử dụng sản phẩm, hàng hóa đó dễ dàng tiếp cận
  • Duy trì liên tục và chịu trách nhiệm về sự phù hợp của các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường đã công bố hợp quy; duy trì việc kiểm soát chất lượng, thử nghiệm và giám sát định kỳ
  • Sử dụng dấu hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa đã được công bố hợp quy theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường
  • Lập sổ theo dõi và định kỳ hàng năm báo cáo việc sử dụng dấu hợp quy cho tổ chức chứng nhận được chỉ định

 

Do đó, Quý doanh nghiệp có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ chứng nhận hợp quy tại Vinacontrol CE HCM.

Mọi yêu cầu, thắc mắc về dịch vụ chứng nhận hợp quy phương thức 5, Quý khách hàng vui lòng liên hệ chúng tôi qua Hotline 1800.646.820, email vncehcm@vnce.com.vn để được tư vấn, hỗ trợ nhanh chóng và miễn phí nhất từ chuyên gia!